NIEUWE TECHNIEKEN

klimaatschade schatter

In Nederland krijgen we steeds meer te maken met hitte en droogte: de warme en droge zomers van de laatste drie jaar braken allerlei records. Ook korte hevige regen- en hagelbuien komen steeds vaker voor. Deze effecten van klimaatverandering veroorzaken schade voor mensen, dieren en planten. De Klimaatschadeschatter (KSS) helpt om inzicht te krijgen in deze schade, door een schatting te maken van de kosten ervan.

huisje boompje beter

Het klimaat verandert. Het krijgen vaker te maken met extreem weer. Soms gaat het hard regenen en dan is het weer lang droog. Het stedelijk watersysteem is hier niet op ingericht. Heftige regenbuien kunnen daarom leiden tot wateroverlast. Een groene tuin helpt om wateroverlast en hittestress te voorkomen. Daarnaast is een groene tuin ook goed voor meer natuur in de stad, bijvoorbeeld vogels en vlinders.

Deltafacts

Hoe kun je als waterbeheerder het beste omgaan met langdurige droogte, extreme neerslag, hogere waterstanden in de rivieren en meer kans op verzilting? De Deltafacts geven een antwoord op dit soort vragen.

Reguleren – Borgen

In 2050 moet heel Nederland volgens het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie waterrobuust en klimaatbestendig ingericht zijn. Om dat te bereiken, moet ruimtelijke adaptatie in het beheer, het onderhoud en de inrichting van de leefomgeving geborgd worden. Dat doen de overheid en private partijen via wetten, visies, plannen en standaarden. Vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie is een pagina ontwikkeld over reguleren en borgen. 

perceeltool

Wil je begrijpen hoe een perceel onder verschillende omstandigheden functioneert? Of welke maatregelen het beste werken om water te bergen of af te voeren? Dan kan de PerceelTool je daarbij helpen. De PerceelTool berekent hoeveel regenwater je perceel kan verwerken en hoeveel water er afstroomt naar het openbare gebied of de riolering. De tool kijkt hoe alle onderdelen van het perceel functioneren en hoe dat samenhangt met de openbare ruimte. Hij laat ook zien wat de effecten zijn van verschillende maatregelen, met hulp van grafieken en animaties. 

EfFact checker

In de EfFact checker vind je antwoord op verschillende vragen uit de praktijk over hittemaatregelen in de buitenruimte. Voorbeelden van vragen in de EfFact checker: Hoe verkoelen bomen de omgeving? Welke bomen gaan hittestress het beste tegen? Hoe groot is het verkoelend effect van groene gevels? Wat is het verkoelend effect van een fontein?

Grondwater en RO

Het uitwisselen van goede voorbeelden/praktijkkennis is een doeltreffende manier om grondwater te betrekken in de gemeentelijke structuurvisie. Dat gebeurt op de website door inzicht te geven hoe grondwaterbelangen geagendeerd kunnen worden en door instrumenten, voorbeeldteksten en handvatten te bieden. Voor 7 grondwaterdeelbelangen zijn deze onderdelen ook uitgewerkt in een factsheet.

Toolbox Klimaatbestendige Stad

Welke klimaatadaptatiemaatregelen zijn effectief? Welke plek is geschikt voor die maatregelen? En wat kosten die maatregelen? Met de Toolbox Klimaatbestendige Stad (TKS) kun je tientallen adaptatiemaatregelen verkennen voor je wijk, straat of terrein.

Verzekerbaarheid klimaatrisico’s

Het klimaat verandert en de kans op extreem weer neemt toe. Dat betekent dat er ook een grotere kans is op schade. Door bliksem, hagel, overstroming, regen, sneeuw, vorst, ijzel of wind. Welke schade is verzekerd? En: welke schade niet? Welke schade is optioneel te verzekeren? Dat zie je in één oogopslag in de Infographic verzekerbaarheid klimaatrisico's.

3di

3Di is een interactief en integraal modelinstrumentarium voor hoge resolutie waterberekeningen. Het is speciaal ontwikkeld voor beslissingsondersteuning in het waterbeheer op het gebied van: - waterveiligheid (overstroming, schade- en slachtoffer berekeningen, cascade effecten). 3Di rekent interactief in the cloud en kan resultaten realistisch op een scherm of touch table visualiseren. Op die wijze kan je met een groep mensen tegelijk problemen analyseren en maatregelen ‘uitproberen’. Dan werk je tegelijk ook aan draagvlak voor eventuele beslissingen.

Bijsluiter stresstest

Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) heeft in samenwerking met een groot aantal partijen de bijsluiter voor de gestandaardiseerde stresstest ontwikkeld. In een stresstest worden de potentiële kwetsbaarheden voor de klimaatthema’s wateroverlast, hitte, droogte en overstroming binnen een gebied geïdentificeerd.

Knikpuntenanalyse

De knikpuntenanalyse is een methode die inzichtelijk maakt hoeveel verandering een systeem, zoals een riolering, aan kan onder klimaatverandering. Zo helpt het bij het afwegen van te nemen adaptatiemaatregelen.

mindmap hitte

Extreme hitte heeft een groot aantal gevolgen, bijvoorbeeld voor de gezondheid van mensen, voor de buitenruimte en de leefbaarheid in de stad. Hitte heeft gevolgen voor vele aspecten van de leefomgeving, waaronder infrastructuur, drinkwater en oppervlaktewater. De mindmap geeft een beeld van de gevolgen van hitte.

verbinden en versterken
Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer