KLIMAATSTRESSTEST
klimaatstress

Deelregio Noordkop

Voor deelregio Noordkop zijn al in 2018 en 2019 klimaatateliers gehouden. Tijdens het eerste klimaatatelier is gekeken naar de gevolgen van de klimaatverandering die op de regio afkomen. In het tweede klimaatatelier is aandacht besteed aan het komen tot mogelijke samenwerkingen rondom urgente opgaven en de meekoppelkansen die er liggen. Inmiddels zijn er meerdere dialogen met het gebied gevoerd en ligt er nu een mooie aanzet om de Noordkop klimaatbestendig te maken. Wateroverlast en droogte zijn de grootste uitdagingen en dat tegen een achtergrond van een regio die sterk in ontwikkeling is.

Deelregio Westfriesland

In deze regio is een proces gevoerd, waarbij gebruik is gemaakt van de sterke betrokkenheid van de stakeholders. Stresstesten en dialogen zijn tot stand gekomen na nauw contact met de direct betrokken partijen. Met een ambitieuze strategie, gekoppeld aan een frisse doses Westfriese nuchterheid wordt de komende jaren hard gewerkt om dit gebied klimaatbestendiger te maken. De resultaten van de stresstest zijn in een online rapportage verwerkt.

Klimaatverandering

Deelregio Alkmaar

Een regio die naast een aantal grootstedelijke woonkernen ook een hoogwaardig landbouwgebied kent. Grote opgave op het gebied van wateroverlast, droogte en hittestress maken dat er de komende jaren veel activiteiten zullen plaatsvinden om de regio klimaatbestendig in te richten. Online dialogen, gekoppeld aan een publiekspeiling hebben er voor gezorgd dat er een breed gedragen uitvoeringsagenda ligt. Er zijn drie klimaatstresstesten uitgevoerd voor:

Heemskerk

Deelregio Noord-Kennemerland-Zuid

De kleinste deelregio in de werkregio Noorderkwartier heeft een intensief traject doorlopen met de belangrijkste stakeholders. Dat was nodig, omdat in de laatste 10 jaar er meerdere keren schade en overlast is veroorzaakt door extreme weersomstandigheden. Dat heeft er toe geleid dat er een aantal maatregelen op stapel staan die de grootste knelpunten de komende jaren gaan aanpakken. In de Uitvoeringsagenda wordt stapsgewijs de aanpak toegelicht.

Zaanstad

Deelregio Zaanstreek-Waterland

De regio met de grootste uitdagingen heeft een kort, maar intensief proces doorlopen met de verschillende stakeholders. Er is goed in beeld gebracht wat de opgaven zijn ten gevolge van de klimaatveranderingen. Naast wateroverlast, droogte en hittestress, speelt hier ook de gevolgen van bodemdaling. Neem daarnaast de grote ambitie vanuit de MRA om veel woningen te bouwen en het wordt snel duidelijk dat partijen elkaar nodig hebben om de uitdagingen aan te kunnen. Er ligt een uitvoeringsagenda waarin de eerste stappen tot een klimaatbestendig en waterrobuuste leefomgeving worden uitgewerkt.

KLIMAATATLAS
NOORDERKWARTIER

Hoe breng je de gevolgen van extreme weersomstandigheden in beeld? Al in 2017 werd duidelijk dat er een sterke behoefte bestond om voor de gehele regio te werken met een zelfde set aan kaarten over wateroverlast, droogte, hittestress en overstromingen. Deze aanpak maakte het voeren van discussies over de ernst en omvang van de gevolgen van klimaatverandering een stuk transparanter. In de loop der jaren werd de behoefte aan onderliggende informatie steeds groter. Dit heeft er toe geleid dat er nu een grote set aan kaarten voor alle thema's ligt, die zowel voor de inhoudelijk deskundige, als voor de bewoners een prima basis biedt om het gesprek met elkaar aan te gaan.

Provincie Noord-Holland

Ook de provincie Noord-Holland heeft thematische stresstesten uitgevoerd voor Landbouw – Natuur en Infra. Klik op onderstaande button om de rapportages te bekijken.

weet wat er speelt
Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer