Gezamenlijk initiatief: Zoet Zout Knooppunt (ZZK)

Samen met het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en drinkwaterbedrijf PWN heeft de provincie Noord-Holland het Zoet Zout Knooppunt (ZZK) opgericht.

Hiermee kan sneller worden ingespeeld op ontwikkelingen rondom de klimaatverandering. Met de verdergaande klimaatverandering nemen de uitdagingen toe om voldoende zoet water te behouden voor landbouw, natuur, drinkwater, industrie en andere gebruikers. Dit probleem speelt in heel laag-Nederland. 

Meer samenwerken
Het doel van het Zoet Zout Knooppunt is om beleidsmakers, onderzoekers en gebruikers bij elkaar te brengen en samen te werken. Daarbij is het delen van kennis en ervaring van groot belang. Niet alleen binnen Noord-Holland, maar ook met de andere 2 regio’s in Laag Nederland. Inmiddels is in alle 3 regio’s een regiomakelaar ZZK werkzaam. Deze makelaar zorgt voor de verbinding van kennis met gebruiker en van de regio’s onderling. De provincie stimuleert zuinig en spaarzaam omgaan met zoetwater. Ook wil Noord-Holland gebruikers ervan bewust maken dat de beschikbaarheid van zoetwater niet altijd vanzelfsprekend is en dat men zich voor kan bereiden op schaarste hiervan. Het ZZK wil aan dit beleid uitvoering geven.

Concrete projecten en informatie  
De provincie heeft zich tot nu toe met name gericht op de landbouw met grote projecten, zoals de pilot zelfvoorzienende zoetwaterberging op Texel (2012), het Spaarwaterproject (2016-2019) en de huidige pilot Zoete Toekomst Texel. Noord-Holland heeft ook bijdragen geleverd aan andere onderzoeken in het kader van zoetwater, zoals Inlaat op maat en Zilte teelten. De resultaten van deze en soortgelijke onderzoeken, pilots en projecten worden allemaal gedeeld op www.zoetzoutknooppunt.nl. 

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer