Reageren op wijzigingen huidige Omgevingsverordening Noord-Holland 2020

WIndmolens

Het Kabinet besloot in mei de invoering van de Omgevingswet uit te stellen. Dit heeft gevolgen voor de provincie Noord-Holland, onder meer voor de uitvoering van de Regionale Energiestrategieën voor Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid 1.0 (RES’en).

Daarom wordt de Omgevingsverordening Noord-Holland 2020 voor dit onderwerp aangepast. Die aanpassingen liggen vanaf maandag 27 september 2021 ter inzage.

In de ontwerp Omgevingsverordening NH2022 is opgenomen dat de RES’en leidend zijn voor het onderdeel wind op land; de provincie laat daarin regels zoals het windturbineverbod in Noord-Holland Noord, de 600 meter afstandsregel tot gevoelige bestemmingen en de lijnopstelling van minimaal 3 voor windturbines vervallen. De provincie stelt de verordening NH2022 op, om te voldoen aan de Omgevingswet. Nu die wordt uitgesteld, wordt de inwerkingtreding van de Omgevingsverordening NH 2022 ook uitgesteld. Om de uitvoering van de RES’en mogelijk te maken, wordt de nu geldende Omgevingsverordening NH2020 aangepast om daarin ook de RES’en leidend te laten zijn voor het onderdeel wind op land. 

Reageren op de voorgestelde wijzigingen 
De voorgestelde wijzigingen in de Omgevingsverordening NH2020 beperken zich tot wijzigingen die het uitgangspunt dat de RES’en leidend zijn voor wind op land mogelijk maken. De wijzigingen liggen vanaf maandag 27 september a.s. tot en met zondag 7 november a.s. ter inzage. Eenieder kan in deze periode op het ontwerp reageren. 

Alle ontvangen zienswijzen op de OV NH2022 die betrekking hebben op het uitgangspunt dat de RES’en leidend zijn voor wind op land worden gezien als een zienswijze op de partiële herziening van de OV NH2020. Indieners hoeven dus niet opnieuw te reageren.

De ontvangen reacties worden verwerkt en waar van toepassing leidt dit tot een gewijzigde 1e partiële herziening Omgevingsverordening Noord-Holland 2020, die naar verwachting begin 2022 aan Provinciale Staten wordt voorgelegd. 

Gevolgen Omgevingsverordening NH2020 en NH2022 
De ingediende zienswijzen op zowel de OV NH 2020 als de OV NH 2022 worden vervolgens gelijktijdig door Gedeputeerde Staten beantwoord. Eventuele wijzigingen in de verordeningen als gevolg van de zienswijzen worden aan Provinciale Staten voor vaststelling aangeboden. Door dit gelijktijdig te behandelen kunnen beide verordeningen goed vergeleken worden en is het proces beter te volgen.

Inbreng Commissiedebat Leefomgeving september 2021

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer