Oproep waterschap:
neem klimaatbestendig bouwen als uitgangspunt

De Unie van Waterschappen heeft de Tweede Kamer laten weten dat klimaatbestendig bouwen het uitgangspunt moet zijn bij het bouwen van nieuwe huizen. Op dit moment is met name in stedelijke regio’s een tekort aan betaalbare woningen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken ondersteunt en stimuleert provincies, gemeenten en ontwikkelaars om jaarlijks 75.000 nieuwe woningen te bouwen.

Nederland is kwetsbaar
De waterschappen vinden klimaatbestendig bouwen essentieel. Door klimaatveranderingen moet er ook rekening gehouden worden met wateroverlast en waterveiligheid. Nederland is als dichtbevolkte delta kwetsbaar voor overstromingen en weersextremen.

Grote schade door klimaatverandering
De exacte schade is moeilijk te berekenen, maar volgens de klimaatschadeschatter(verwijst naar een andere website) kan de schade door wateroverlast, hitte en droogte in bebouwd gebied in Nederland in 2050 oplopen tot 124 miljard euro. Van dat bedrag bestaat 5,3 tot 40 miljard euro uit schade aan funderingen. De overige schadeposten ontstaan door wateroverlast en hittestress.

Afspraken
In de Nationale Woonagenda is afgesproken om nieuw te bouwen woningen klimaatbestendig op te leveren. De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) beschouwt water als ordenend principe in de ruimtelijke ordening.

Vraag van de waterschappen
De waterschappen hebben een inbreng gestuurd voor het overleg in de Tweede Kamer. Daarin stellen zij de vraag: ‘Kan de minister aangeven hoe zij garandeert dat nieuwbouwwoningen daadwerkelijk klimaatbestendig worden opgeleverd?’

De inbreng van de Unie van Waterschappen aan de Tweede Kamer staat op de lobbypagina.

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer