Onderzoek naar klimaatbestendige landbouw in verziltende kustdelta

Kust

Zoet water in het Nederlandse kustgebied is schaars. Door klimaatverandering en verzilting staat de beschikbaarheid van zoet water nog verder onder druk. Dit is een probleem voor de land– en tuinbouw in kustgebieden, vooral in droge zomers. In het project AGRICOAST wil een consortium van Wageningen University & Research, TU Delft, bedrijven en maatschappelijke organisaties de zoetwaterbeschikbaarheid in het Nederlandse kustgebied vergroten. 

Het doel van het project AGRICOAST is om zowel de beschikbaarheid van zoet water te vergroten als het efficiënt gebruik ervan te bevorderen door een combinatie van technologische innovaties, innovaties op het gebied van waterbeheer en vernieuwende beleidspakketten. De NWO heeft een beurs van 1,5 miljoen euro toegekend waarmee 5 promovendi kunnen worden aangesteld. De interdisciplinaire onderzoeksprojecten hebben een maximale looptijd van 6 jaar en gaan medio 2022 van start.

In verschillende Field Labs wordt in samenwerking met boeren en onder andere Acacia Water onderzocht hoe infiltrerend regenwater beter kan worden vastgehouden in de bodem via peilgestuurde drainage. Daarnaast vindt onderzoek plaats naar opschaling van wateropslag in de diepere ondergrond.  Hier wordt een  combinatie gemaakt met voorzuivering van het te infiltreren zoete maar vervuilde drainagewater, om zowel de beschikbaarheid als de kwaliteit te verbeteren.

Om de efficiëntie van zoetwatergebruik te verhogen wordt ook onderzoek gedaan naar ondergrondse irrigatie van gewassen via het drainagesysteem; naar het slimmer doorspoelen met zoet IJsselmeerwater van polders die verzilten door zoute kwel; en naar gecombineerde zout- en droogtestress bij gewassen zodat irrigatie alleen wordt toegepast wanneer nodig.

Naast Wageningen University & Research en TU Delft bestaat het consortium uit Acacia Water, Stichting Hagelunie, hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Wetterskip Fryslân, waterschap Noorderzijlvest, STOWA, Broere Beregening, Field Factors, Van Leeuwen Trenchless Technology, P2, Deltares, LTO-Noord, The Potato Valley, Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw, Greenport Boskoop, en verschillende agrarische bedrijven.

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer