Gemeentelijke rol belangrijk bij ruimtelijke keuzes

Provincies hebben de nationale opgaven en doelen ontvangen, op basis waarvan zij voorstellen moeten doen voor de complexe ruimtelijke opgaven waar Nederland voor staat. Er moeten stevige keuzes worden gemaakt. We pleiten daarom voor vroegtijdige betrokkenheid van gemeenten en een gedegen uitvoeringsstrategie.

Stevige keuzes nodig
Woningtekort, natuurherstel, toekomst van de landbouw, energietransitie, klimaatadaptatie: het zijn stuk voor stuk enorme opgaven met grote ruimtelijke consequenties. Een ingewikkelde puzzel want ons land wordt niet groter. Daarbij moeten we rekening houden met de staat van onze natuur en de gesteldheid van water en bodem. Niet alles kan overal. We weten nu al dat we stevige keuzes moeten maken, landelijk, regionaal en lokaal. 

Voorstellen klaar in najaar 2023
Vandaag hebben de provincies de nationale opgaven en doelen ontvangen van het rijk, het zogenoemde startpakket van het programma NOVEX. De provincies gaan nu samen met het rijk, gemeenten en waterschappen kijken hoe de nationale ruimtevragen te combineren zijn met hun lokale plannen. Uiterlijk in het najaar van 2023 moeten de provincies met ruimtelijke voorstellen komen waarin deze consequenties samenhangend in kaart zijn gebracht. Dit vormt de basis voor de ruimtelijke keuzes die moeten worden gemaakt. 

Gemeenten vroegtijdig betrekken
De VNG vindt het goed dat er nu eindelijk actie wordt ondernomen. Om deze complexe puzzel te leggen is het nodig dat overheden gelijkwaardig naast elkaar staan ten dienste van de regio en de samenleving. En dat bij het maken van keuzes ook direct wordt nagedacht over de uitvoering. 

De VNG vraagt provincies om gemeenten vroegtijdig te betrekken. Zij weten als geen ander welke opgaven in een gebied spelen, welke mogelijkheden er zijn en welke keuzes nodig zijn. Ook weten gemeenten wat nodig is om het beleid daadwerkelijk in samenhang te kunnen uitvoeren. 

Impact op inwoners
De keuzes hebben niet alleen ruimtelijke consequenties. Ze gaan ook impact hebben op de wijze waarop inwoners kunnen wonen, werken, ondernemen en recreëren. Het is nu tijd dat het eerlijke, en ook het complete verhaal wordt verteld. Dat mensen weer weten waar ze aan toe zijn en dat de overheid betrouwbaar is.

Handreiking Gebiedsgericht werken
De VNG roept gemeenten op om proactief contact op te nemen met provincies en/of NOVEX-gebied en hierbij alle benodigde disciplines te betrekken. We adviseren ook om de eigen organisatie voor te bereiden op multidisciplinaire samenwerking in gebiedsprocessen, voor zover dit nog niet is opgepakt. Verder hebben we, samen met IPO en UvW, een handreiking geschreven om provincies op weg te helpen met regionale uitwerking in gebiedsprocessen. 

Meer informatie
Startpakket met nationale ruimtelijke opgaven naar provincies
Handreiking gebiedsgericht werken
Ledenbrief VNG over programma NOVEX
Eerste reactie VNG op programma NOVEX 

19 december 2022
Bron: vng.nl

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer