Zeven verdiepende sessies

 Ronde 1

 Klimaatverandering en de rol van de financiële sector
Michel Bovy – NextGreen, Christiaan Schreurder – ABN AMRO en Jeffrey Kluitenberg – gemeente Hoorn
Bij nieuwbouw en bestaande bouw is klimaatadaptatie essentieel. Hoe is de relatie tussen klimaatverandering en de financiële sector? Welke ervaringen en tools zijn beschikbaar om deze werelden te koppelen? Gemeente Hoorn neemt ons mee in hun uitdagingen rondom nieuwbouw. ABN AMRO deelt als hypotheekverstrekker hun opvatting over de kwetsbaarheid en betaalbaarheid van bestaande bebouwing. Met elkaar gaan we in gesprek welke rol de financiële sector kan spelen bij de klimaatbestendige toekomst van Hoorn en Noorderkwartier.

 Wat is de toekomst van gebiedsontwikkeling?
Joris Stouten, ontwikkelingsmanager regio noordwest, Heijmans Vastgoed.
Werncke Husslage, adviseur toekomstbestendige stedelijke ontwikkeling, provincie Zuid-Holland, Michiel Goossensen, Lead Integraal Duurzaam Ontwikkelen, Nflux.
Hoe ziet gebiedsontwikkeling eruit in de komende 100 jaar? Hoe ga je om met de gevolgen van hitte, droogte, wateroverlast en zeespiegelstijging? Zijn de risico’s om te wonen en werken en daarmee te investeren in bepaalde gebieden nog realistisch en betaalbaar? Bij gebiedsontwikkeling spelen de gevolgen van klimaatverandering een steeds grotere rol. Bij de aanleg van natuur en infrastructuur hangen de keuzes af van de gevolgen van klimaatverandering. Ook bij het ontwikkelen van woningen heb je ermee te maken. Er is een roep om meer regie, maar krijgt die vorm en wat is hierbij de rol van marktpartijen? Vertegenwoordigers van projectontwikkelaars, de adviessector en de overheid gaan in op de huidige manier van werken. Vervolgens gaan ze met elkaar en met de deelnemers in gesprek over de toekomst. Wat kan eventueel beter?

 Omgaan met hitte en gezondheid - een kwestie van gedrag aanpassen?
Madeleen Helmer, projectleider hitteadaptatie, Klimaatverbond Nederland.
Lisette Klok, onderzoeker stedelijke klimaatadaptatie, Hogeschool van Amsterdam.
De zomers zijn warmer, de hittegolven extremer. Dat heeft effect op mensen en de samenleving. Hoe moeten we daarmee omgaan? Wat is ervoor nodig om de buitenruimte en woon- en werklocaties koel te houden?Gedragsaanpassing en zorgen voor elkaar zijn belangrijk in tijden van hitte, zodat iedereen gezond blijft.  Tijdens deze sessie gaat het over de integrale aanpak van hitte voor de thema’s gebied, gebouw en gezondheid. Centraal staat hoe het Noorderkwartier koel en leefbaar blijft.

 Help, de bodem daalt! Wat betekent dat voor de funderingen?
Rienske Zegwaard, Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen.
Ronnie Takens, adviseur stedelijke ontwikkeling en leefbaarheid, RVO.nl
De afgelopen jaren is steeds meer aandacht voor bodemdaling in het landelijk gebied. De regering heeft vastgelegd dat water en bodem leidend moeten zijn bij ruimtelijke ontwikkelingen. Dat heeft gevolgen voor landbouw en natuur. Maar wat betekent het voor de steden, dorpen en woningen die op veen of andere slappe bodems staan? Het Platform Slappe Bodem is een samenwerkingsverband van gemeenten, waterschappen en provincies dat op veel manieren agendeert, stimuleert en onderzoekt. Samen met de Coalitie Stevige Steden en het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen zet het Platform Slappe Bodems de schouders onder de problematiek in bebouwd gebied. Denk aan: de openbare ruimte en de hoge kosten die gemoeid zijn met zettingen, maar ook het belang van de particulier met een huis met houten palen en de rol van banken en verzekeraars. Hoe kan je krachten bundelen? En hoe ontwikkel je een aanpak waar iederéén mee verder kan? 

 Ronde 2

Woekeren met de ruimte in de stad
Lidwien Besselink, senior adviseur ondergrond, gemeente Amsterdam.
De beschikbare ruimte in de stad staat onder druk. Niet alleen bovengronds, maar ook ondergronds lijken de grenzen van het mogelijke bereikt. Het elektriciteitsnet kraakt en piept onder de snelle verandering van vraag en aanbod, drinkwaterleidingen warmen op, stedelijke inbreidingen vergroten de druk op de ruimte en grote vervangingsopgaven dienen zich aan. Daar komt een aantal transities en opgaven bij die te maken hebben met dezelfde ruimte ­– zoals klimaatadaptatie, de energietransitie en een gezonde natuurinclusieve stad. Welke netwerken en inrichting passen bij deze toekomst, wat betekent de bouw van een waterstoffabriek voor Tata Steel? Welke rol spelen de verschillende schaalniveaus – van lokaal binnenstedelijk tot bovenregionaal – met op elk niveau andere regisseurs en beslissers. Hoe creëer je samenhang? Wat is de relatie met gebiedsontwikkeling; zet je in op zelfvoorziening, het regionaal regelen, juist collectief aansluiten op landelijke netwerken, of op nog iets anders? Hoe ga je om met de spanning tussen de korte en lange termijn en zijn ‘technische lock-ins’ te voorkomen? Deze sessie gaat in op mogelijke ontwikkelingen aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden.

Slim stapelen voor natuur, recreatie en een leefbare stad 
Boukelien Bos, senior projectleider en mede-initiatiefnemer natuurlijke klimaatbuffers, Staatsbosbeheer.
Maurik van Hal (expert Gezonde Leefomgeving en Klimaatadaptatie provincie Noord-Holland.
Waar is nog ruimte? Dat is een complexe puzzel; Noord-Holland en met name de stedelijke gebieden raken steeds voller en er is sprake van een opeenstapeling van opgaven. Ook is meer ruimte voor water en groen nodig om klimaatverandering het hoofd te bieden. Voor een leefbare stad is een innige samenwerking met de omgeving nodig. Dat betekent: verschillende grote opgaven stapelen. Alleen dan is het mogelijk inhoudelijke thema's met elkaar te verbinden die ook breder zijn dan alleen water. Natuur en een natuurlijke inrichting kan hiervoor de sleutel zijn. Groen verbindt mensen en biedt ontspanning, maar zorgt ook voor een veerkrachtige openbare ruimte die veranderingen veel gemakkelijker kan opvangen. Groen werkt als een spons, verkoelt en kan water opvangen en weer afgeven. Laat je inspireren tijdens deze sessie!

 Hoe ziet wonen in Noord-Holland eruit in de toekomst?
Steven Slabbers, PARK provincie Noord-Holland.
Tim van Hattum, programmaleider groene klimaatoplossingen, Wageningen University & Research.
Gijs van den Boomen, directeur, landschapsarchitect en stedenbouwkundige, Kuiper Compagnons.
Is wonen in Nederland überhaupt nog mogelijk over 100 jaar? De gevolgen van klimaatverandering zijn niet meer te negeren. Elk jaar worden gebieden getroffen door extreme neerslag en lange perioden van droogte. Tel daar de stijgende zeespiegel en de opwarming van de leefomgeving bij op en je spreekt van een enorme uitdaging voor alle partijen. Samenwerking is belangrijk, net als het bundelen en delen van kennis en ervaringen. Alleen dan kunnen volgende generaties wonen en werken in een veilige leefomgeving. Wageningen Universiteit (WUR), Kuiper Compagnons en de PARK van de provincie Noord Holland tonen met inspirerende beelden hoe Nederland eruitziet in 2120.  Tijdens deze sessie ga je in gesprek met de mensen achter deze beelden en scenario's. Wat komt er op ons af en wat kan je zelf doen?

Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer