watersysteemanalyse

De afgelopen jaren heeft het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier geïnvesteerd in de inrichting van het watersysteem om aan de normen te voldoen en wateroverlast te beperken. De watersystemen voldoen daarmee aan een basisbescherming tegen wateroverlast.

basis bescherming en klimaatverandering

Er blijft echter altijd een risico over dat in een extreem scenario de normen worden overstegen. Onder invloed van klimaatverandering neemt zowel de frequentie als de intensiteit van neerslagextremen toe. Om de gevolgen bij extreme scenario's te beperken heeft het hoogheemraadschap in de Deltavisie (2012) aangegeven samen met de omgeving in te willen zetten op een verdere beperking van wateroverlast bij een veranderend klimaat. In 2017 verscheen het eerste Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie waarin werd ingezet op de ontwikkeling naar een klimaatadaptieve leefomgeving in 2050.

gevolgen en bestrijding

Met elkaar moeten we bepalen wat onze klimaatambitie is, bij de totstandkoming van die klimaatadaptieve leefomgeving. Bij bestrijding van wateroverlast zet het hoogheemraadschap daarbij vooral in op gevolgenbeperking en vergroting van de flexibele besturing van het watersysteem.

Om beter grip te krijgen op de gevolgen van extreme neerslag is binnen de watersysteemanalyse het gehele beheergebied van het hoogheemraadschap onderzocht. Er is een modelonderzoek uitgevoerd volgens de "Brede Methodiek Wateroverlast"

Werking watersysteem en landschap

Met 3Di-modellen zijn de waterstromen en inundaties bij verschillende klimaatscenario's op hoog detailniveau berekend en is de werking van het watersysteem en landschap beter in kaart gebracht. Met verdere analyses zijn vervolgens de knelpunten en (schade)risico's inzichtelijk gemaakt.

Schade referentie model

Referentie kaart

Inundatie

Inundatie kaart

Schade

Schade

Daar waar inundatie voortkomt uit beperkingen in het watersysteem zijn maatregelen door het hoogheemraadschap bedacht en getest. Voor de inundaties in de publieke ruimte, waarbij de neerslag het watersysteem niet op tijd in komt, stelt het hoogheemraadschap de resultaten beschikbaar aan haar partners. Er is een modellen database op gebouwd waarmee advies kan worden gegeven over diverse vraagstukken zoals herinrichting bij ruimtelijke ontwikkelingen, verdeling van het water gericht op schademinimalisatie en ontwerpvraagstukken.

3Di simulatie Oudorperpolder

Bovenstaande video geeft een beeld over wat de watersysteem analyse inzichtelijk maakt.

Schade intensieve en schade extensieve gebieden Volendam

Bovenstaande video geeft een beeld over wat de watersysteem analyse inzichtelijk maakt.

HHNK - Gemaal 1879

Inmiddels zijn de eerste pilot projecten op basis van de uitkomsten van de analyse begonnen. Onderdeel van een van deze projecten is het inzetten van Gemaal 1879 bij wateroverlast. In dit vlog wordt hier meer over verteld.

Ruimte voor water bij nieuw woningbouwproject

Maar wat bieden de resultaten voor mogelijkheden? Bovenstaande video is een fictieve visie op de samenwerking van de toekomst (2024) tussen gemeente Zaanstad en het hoogheemraadschap.

resultaten

De resultaten van de watersysteemanalyse geven op een groot detailniveau informatie waar, bij extreme neerslag, risico's ontstaan en kwetsbaarheden zijn. Deze informatie komt binnenkort beschikbaar voor een ieder die daarin geïnteresseerd is via de klimaatatlas.

weet wat er speelt
Aanmelden voor e-magazine

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en evenementen.

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. 

Vragen? Neem gerust contact op info@samenblauwgroen.nl

Disclaimer