Land die aangeeft waar de grond daalt
TERWIJL DE ZEESPIEGEL STIJGT,

 DAALT DE BODEM

Ongeveer 10% van de ondergrond van Noorderkwartier bestaat uit veen. In veengebieden zorgt droogte in de bodem voor een versneld proces van bodemdaling. Een dalende bodem kan schade veroorzaken aan wegen en woningen, zowel in het landelijke als het stedelijke gebied. Bodemdaling komt vooral voor in Laag Holland. Dat is het gebied tussen Amsterdam, Alkmaar en Hoorn.

lokale
voorbeelden

VEETEELT

Het Noord-Hollandse veenweidegebied wordt grotendeels beheerd door melk- en vleesveehouders. Zij hebben baat bij een voldoende laag slootwaterpeil om met machines het land op te kunnen en het vee te weiden. Maar een laag waterpeil heeft een groot nadeel: wanneer het veen in contact komt met zuurstof breekt het af. Daardoor daalt de bodem en wordt CO2 uitgestoten. Veenafbraak speelt vooral in de zomer, wanneer de grondwaterspiegel door droogte soms tot meer dan een meter onder maaiveld zakt. De hoge temperaturen in de zomer versterken het afbraakproces. Vernatten van de bodem vermindert veenafbraak aanzienlijk. In het Innovatieprogramma Veen (IPV) onderzoeken we de werking van zogenoemde drukdrains bij een melkveehouder in Assendelft. Door met deze drains (vooral in de zomer) water te infiltreren, zakt de grondwaterstand niet of minder waardoor de bodem nat blijft en er minder veen oxideert. Om het effect van drukdrains te kunnen beoordelen vergelijken we de drukdrainpercelen met naastgelegen referentiepercelen zonder drains. Met peilbuizen monitort Wageningen UR wat er daadwerkelijk gebeurt met het grondwaterpeil.

interessante links

Bodemdaling

De bodem in de Nederlandse veengebieden daalt en dus ook in ons gebied. En dat is zorgelijk. Bodemdaling zorgt voor schade aan gebouwen, wegen en landbouwgrond.

Innovatieprogramma Veen

Met het Innovatieprogramma Veen proberen agrarisch natuurvereniging Water, Land & Dijken en natuurbeheerorganisatie Landschap Noord-Holland de bodemdaling in het veenweidegebied tegen te gaan.

Bodemdalingskaart

De bodem van Nederland beweegt. Dit komt doordat we water uit polders pompen, delfstoffen winnen en tunnels bouwen. Het komt ook doordat Nederland in een delta ligt en van nature beweegt. De bodembeweging heeft gevolgen voor onze waterhuishouding, stabiliteit van huizen, bruggen en dijken.

Aarde in handen
ontdek verschillende kennisdossiers