Laag water met tak
ontdek de verschillende kennisdossiers
Laag water met tak
Ontdek de kennis
dossiers
kennisdossiers

Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor mens, natuur en milieu. Het is een steeds vaker terugkerend onderwerp wat aandacht verdient. Maar wat is hittestress nu eigenlijk? En wat zijn de risico's van bodemdaling? Leer meer over de acutele klimaat- en waterthema's via onderstaand overzicht.

Droogte icoon

DROOGTE

Droogte is een langere periode waarin geen neerslag valt. Doordat droge zomers steeds vaker voorkomen, neemt de beschikbaarheid van schoon zoetwater in Noord-Holland af.

Bodemdaling icoon

BODEMDALING

Terwijl de zeespiegel stijgt, daalt ook de bodem. Vooral in klei- en veengebieden spelen menselijke activiteiten, zoals ontwatering, grondwaterpeilverlagingen en delfstofwinning een belangrijke rol bij de bodemdaling. Ongeveer 10% van de ondergrond van Noorderkwartier bestaat uit veen. 

Hittestress icoon

HITTESTRESS

Hittestress is een fenomeen dat steeds actueler en relevanter blijkt te worden. Niet voor niets, want door klimaatverandering krijgen we te maken met steeds hogere temperaturen.

WATERKWALITEIT

Waterkwaliteit is de deugdelijkheid van het oppervlaktewater en grondwater. Als gevolg van de klimaatsverandering wordt een robuuster watersysteem steeds meer van belang.

Wateroverlast icoon

wateroverlast

Wateroverlast kan ontstaan door langdurige neerslag of juist korte hevige neerslag. Door de veranderingen in ons klimaat komen er meer hevige buien voor waarbij in korte tijd veel regenwater valt.

Waterveiligheid icoon

waterveiligheid

Door klimaatverandering neemt het risico op overstromingen toe. De kans op een dijkdoorbraak in ons gebied is zeer klein, maar kan nooit volledig worden uitgesloten. Werken aan waterveiligheid blijft daarom continu doorgaan.

Voorzieningen icoon

voorzieningen

De waterketen bestaat uit een groot aantal voorzieningen. Van een klein inzamelbuisje tot een grote transportleiding en van een enkel meetinstrument tot een complete installatie, noem maar op. Elke voorziening vormt een radertje in het geheel. 

drinkwater

PWN waterleidingbedrijf Noord-Holland zuivert gewonnen water tot drink- en proceswater en levert dit aan particulieren, bedrijven en instellingen.

stedelijk
afvalwater

Bij menselijke activiteiten komt afvalwater vrij. De verschillende afvalwaterstromen worden samen vaak met ‘stedelijk afvalwater’ aangeduid. De gemeenten in Noorderkwartier zijn verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van stedelijk afvalwater.

huishoudelijk
afvalwater

Huishoudelijk afvalwater is één van de stromen in het stedelijk afvalwater. Het komt vooral bij particulieren en bedrijven vandaan. Dit water moet eerst worden gezuiverd voordat het mag worden geloosd. Ook zit er soms bedrijfsafvalwater in gemengd. 

hemelwater

Van oudsher was hemelwater een soort afvalwater waar we vanaf wilden. Onder invloed van klimaatverandering zien we toenemende aandacht voor het anders omgaan met hemelwater.

grondwater

Een te hoge of te lage grondwaterstand kan tot problemen leiden. Vanuit de waterketen zien we toe op de grondwaterstanden in stedelijk gebied.

zuivering
afvalwater

In de afvalwaterzuiveringsinstallatie wordt het stedelijk afvalwater zo goed mogelijk schoongemaakt. Daarna kan het weer aan het oppervlaktewater worden toegevoegd.

samenwerking

Drinkwaterbedrijf PWN, de 26 gemeenten (28 als het gaat om inname van afvalwater) en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werken sinds 2014 intensief samen in de waterketen. 

Tegel wordt met schep omhoog getild
evenementen,
webinars en meer

Wil je meedoen aan diverse evenementen, webinars of andere interessante activiteiten rondom klimaatadaptatie en de waterketen? Bekijk dan onze agenda.