samenwerkende mensen
Samen
Werking
Samenwerking

Noorder-kwartier

Drinkwaterbedrijf PWN, de 26 gemeenten (28 als het gaat om inname van afvalwater) en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werken sinds 2014 intensief samen in de waterketen. Tot eind 2020 gebeurde dat op basis van afspraken in het landelijk Bestuursakkoord Water. De doelen van dat akkoord die over de waterketen gingen stonden bekend als de 3K’s: kosten besparen, de kwaliteit van het beheer verhogen en de personele kwetsbaarheid verminderen. De sleutel hiervoor is samenwerking.

De samenwerking was erg succesvol. De besturen van de betrokken organisaties wilden daarom een vervolg aan de samenwerking geven. Eind 2020 sloten zij een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2021-2030 . Elke deelregio sloot daarnaast een eigen overeenkomst, waarin de speerpunten van die regio zijn opgenomen.

Samenwerking
Deelregio's

De samenwerking waterketen Noorderkwartier bestaat uit vijf deelregio’s: Alkmaar, Noord-Kennemerland Zuid, Noordkop, West-Friesland en Zaanstreek-Waterland. De kracht van de samenwerking vindt zijn basis in deze deelregio’s. We werken vanuit het uitgangspunt ‘lokaal wat kan, regionaal wat meerwaarde heeft’. In alle deelregio’s zijn experts, managers en bestuurders betrokken bij de samenwerking. Eind 2020 sloten de partijen in elke deelregio – aanvullend op de overeenkomst Noorderkwartier – ook nieuwe overeenkomsten. In die overeenkomsten is beschreven wat de speerpunten voor de komende jaren per deelregio zijn.

illustratie deelregio's Noord Holland

Organisatie

Indeling regio's
Geografisch beslaat de werkregio Noorderkwartier het gedeelte van de provincie Noord-Holland dat zich uitstrekt van het Noordzeekanaal tot en met het eiland Texel. De werkregio bestaat uit vijf deelregio’s:

  • Alkmaar
  • Noordkop
  • Noord-Kennemerland Zuid
  • Westfriesland
  • Zaanstreek-Waterland

Kernteam Noorderkwartier

De samenwerking is bottom-up georganiseerd. Elke deelregio heeft een projectleider/procesregisseur van de samenwerking. Deze projectleiders, aangevuld met een vertegenwoordiger van HHNK en PWN vormen samen het kernteam Noorderkwartier. Het kernteam onderscheidt de onderwerpen waarbij samenwerking op het niveau van Noorderkwartier meerwaarde heeft en legt deze vast in een uitvoeringsprogramma met begroting. Het kernteam initieert en faciliteert de samenwerking op Noorderkwartier niveau en bereidt bijeenkomsten van de stuurgroep waterketen Noorderkwartier voor.

STUURGROEP WATERKETEN NOORDERKWARTIER

Elke deelregio wijst een bestuurder aan die de regio vertegenwoordigt in de stuurgroep waterketen Noorderkwartier. Ook HHNK en PWN zijn vertegenwoordigd in deze stuurgroep. De stuurgroep adviseert over ambitie, programma en begroting van de samenwerking op Noorderkwartier niveau. Besluiten die gevolgen hebben voor individuele gemeenten, waterschap of drinkwaterbedrijf kunnen alleen genomen worden na akkoord van de individuele partij.

SUCCESSEN BAW

Na het verschijnen van het Bestuursakkoord Water (BAW) in 2011 kwam binnen Noorderkwartier een intensieve samenwerking tussen alle gemeenten, HHNK en PWN tot stand. Bij het aflopen van het BAW in 2020 blikten we terug op het ontstaan van de samenwerking en op de bereikte resultaten. We konden vaststellen dat we samen veel bereikt hebben. De meest in het oog springende resultaten verzamelden we in een brochure.

Aarde in handen
ontdek verschillende kennisdossiers