Polder die is overspoeld door water
WATER
OVERLAST

lokale
voorbeelden

straat onder water

Egmond aan zee

De kern van Egmond aan Zee ligt in een kom tussen de duinen, wat tot gevolg heeft dat bij hevige regenval het water richting het centrum stroomt. De enige uitweg voor het water is de regenwaterafvoerpijp naar het strand, waarmee het overtollige regenwater uit het regenwaterstelsel op het strand loost. In 2006 was de neerslag echter zo extreem, dat het regenwater op straat bleef staan en in huizen en winkels flinke overlast veroorzaakte. Binnen 14 dagen gebeurde dit tweemaal. De gemeente Bergen heeft na de overlast in 2006 aangegeven dat water op straat in de toekomst moet worden voorkomen en besloot maatregelen te nemen. Met behulp van de driepuntsbenadering heeft de gemeente een keuze gemaakt voor een zo robuust mogelijk systeem. Dit systeem komt neer op het opknippen van het gebied in deelgebieden door het strategisch plaatsen van (verkeers)drempels op het maaiveld. Elk deelgebied krijgt veel berging op het maaiveld en ondergronds zijn grote opvangbassins aangelegd met een infiltratie naar de ondergrond. Zo kan zeer extreme neerslag zonder overlast worden verwerkt.

water en land

Gemaal c. mantel

Het Gemaal C. Mantel in Schardam is het vierde boezemgemaal in het beheergebied van HHNK en het derde op de Schermerboezem. Het gemaal voert water af, maar kan ook water inlaten, waardoor het peilbeheer beter werkt. Het overtollig water wordt opgeslagen in het Markermeer en in droge periodes laat het gemaal dit zoete water in. Dit gemaal kan 2.000 kuub water per minuut wegpompen. Dat is te vergelijken met de inhoud van een olympisch zwembad. Ook vissen kunnen in twee richtingen het gemaal passeren door de grootste visvriendelijke pomp van Nederland.

huis met gras op dak

Nieuw den helder

Nieuw Den Helder, de Falgabuurt, een wijk in Den Helder is een typische wijk uit de wederopbouwperiode met galerijflats, anonieme openbare ruimten en zeer brede wegen. Vanaf het begin van deze eeuw ging het roer in deze wijk echter radicaal om... Er is een transformatieproces ingezet, met als doel de wijk om te vormen naar een duinwijk, waarbij de oude structuren van het oerlandschap in ere zijn hersteld. Veel flats zijn gesloopt of gaan  gesloopt worden. Daarvoor in de plaats zijn nieuwe woonmilieus gerealiseerd. Groene en blauwe netwerken zijn een belangrijke basis geworden voor de herontwikkeling van de wijk. Diverse voorzieningen (scholen, winkels, maatschappelijk) zijn vernieuwd. Dit voorbeeld laat zien dat er niet alleen optimaal geanticipeerd wordt op het veranderende klimaat, maar ook  op de wensen en behoeften van een veranderende samenleving.

interessante links

Gevoeligheid van wijken voor wateroverlast

Bij het onderzoeken van de kwetsbaarheid van wateroverlast is het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met verschillende stedenbouwkundige opvattingen van wijken.

Bij het onderzoeken van de kwetsbaarheid van wateroverlast is het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met verschillende stedenbouwkundige opvattingen van wijken.

Toolbox Klimaatbestendige Stad

Deze tool kan gebruikt worden voor het verkennen van maatregelen die de klimaatbestendigheid van de stad vergroten.

PerceelTool

Rekentool voor het dimensioneren van regenwater-maatregelen op eigen terrein.

Toolkit klimaatadaptatie

Basiscommunicatie wateroverlast, overstroming, hitte en droogte.

Straat met wateroverlast
ontdek verschillende kennisdossiers