Kust met veel golven dichtbij de duinen
Water
veiligheid
EEN GOEDE BESCHERMING TEGEN

over-stromingen

De kans op een dijkdoorbraak in ons gebied is zeer klein, maar kan nooit volledig worden uitgesloten. Omdat een groot deel van ons gebied onder zeeniveau ligt, kunnen de gevolgen van een overstroming desastreus zijn. Mocht er een ramp plaatsvinden, dan kunnen grote delen van ons gebied snel en diep onder water komen te staan. Dit kan leiden tot slachtoffers, maatschappelijke ontwrichting en grote economische schade. Het is wenselijk de ruimte zo in te richten dat de kans op, en de gevolgen van, overstromingen afnemen. Het gaat hierbij dus niet alleen om de ‘randen van de badkuip’ maar om het achterland. Kansen doen zich met name voor bij nieuwbouw en herstructurering. Ook is het belangrijk om de vitale en kwetsbare infrastructuur te beschermen en de impact van een overstroming op de drinkwatervoorziening, het hoofdsysteem van het elektriciteitsnetwerk en het telecommunicatienetwerk te beperken. Bij overstromingen kunnen zware industrieën grote verontreiniging veroorzaken. Door een robuuste inrichting proberen we dit te voorkomen.

lokale
voorbeelden

Oud houten huis lang het water

WATERROBUUST MARKEN

Hoe kun je bestaande en nieuw te bouwen woningen waterrobuust krijgen? Op Marken is onderzocht welke concrete mogelijkheden er zijn om woningen zo te bouwen dat ze zijn voorbereid op veel neerslag of overstromingen. Van oudsher speelde men hier al in op een mogelijke overstroming werden woningen gebouwd op palen, of op hoger gelegen plekken, of op palen en werven (kunstmatige verhogingen waarop werd gewoond). In de loop de jaren is deze manier van bouwen wat op de achtergrond verdwenen wat Marken kwetsbaarder maakt voor een overstroming. Om dit terug te brengen is er nagedacht over het aanpassen van bestaande woningen op de werven en in de lager gelegen wijken, waarbij gedacht wordt aan het verplaatsen van woonfuncties naar hoger gelegen verdiepingen. Daarnaast is gekeken naar nieuwbouw. Naast (andere) bouwmethoden, wordt ook gekeken naar energieneutraal wonen (zelfvoorzienend) en gemeenschappelijke voorzieningen op het gebied van energie en drinkwater voor als er hoog water is.

interessante links

Achtergrondinformatie overstroming

Overstroming is een van de vier thema’s van het Deltaprogramma, naast droogte, wateroverlast en hitte.

Overstromingen in beeld

Korte video interviews met diverse personen.

Watercrisisbeheersing

Impact analyse overstroming.

Pad tussen gras
ontdek verschillende kennisdossiers