Twee mensen in gesprek in een tuin
Kennisagenda LIFE-IP Klimaatadaptatie brengt belangrijkste kennisbehoeftes klimaatadaptatie in beeld

Kennisbehoeftes in beeld
Als voorbereiding voor de kennisagenda is er een literatuurstudie gedaan en een workshop gehouden in december 2022. Op basis van de literatuurstudie en de workshop is er een inventarisatie gemaakt: aan welke kennis over klimaatadaptatie is op dit moment behoefte, op nationaal, regionaal of lokaal niveau? Deze inventarisatie heeft geleid tot bijna 600 kennisvragen. Een groot deel daarvan gaat over systeemwerking en governance, en in veel gevallen ook over de gebouwde omgeving. Verschillende onderwerpen komen aan bod, zoals mentale gezondheid, wet- en regelgeving of water en bodem sturend. De vragen zijn ingedeeld in de vier klimaattrends uit de NAS: het wordt warmer, natter, droger en de zeespiegel stijgt.

Beschikbare kennis
De kennisagenda laat zien voor welke vragen er al ruim of deels informatie beschikbaar is, aan welke vragen wordt gewerkt in lopende programma’s en waar nog helemaal geen informatie over is. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat er op het gebied van wateroverlast al veel kennis en tools beschikbaar zijn over efficiënte maatregelen. En dat er over hitte in woningen deels kennis beschikbaar is.

Ontbrekende kennis
Door de beschikbare kennis te vergelijken met de kennisbehoeftes maakt het rapport duidelijk welke kennis nog ontbreekt. Dit worden kennisleemtes genoemd. Een voorbeeld van kennis die ontbreekt, gaat over droogte in de veenweidegebieden: hoe kun je voor die gebieden beleid maken dat rekening houdt met ‘water en bodem sturend’? Andere kennis die ontbreekt is de vraag hoe droogte en de uitdroging van groen hitteproblemen vergroten.

Aanbevelingen
Het rapport geeft ook een aantal aanbevelingen om kennis te bevorderen en klimaatadaptatie te versnellen. Zo krijgen ministeries en organisaties die kennis programmeren het advies om de kennisagenda zoveel mogelijk te verspreiden onder betrokken partijen. Een andere aanbeveling is om de documenten in een interactieve vorm op dit kennisportaal te delen. Verder zou het goed zijn om de kennisagenda regelmatig te updaten. Bijvoorbeeld onder toezicht van een redactieraad die ervoor zorgt dat de kennisagenda up-to-date blijft.