Waterpeil in water op 123
Reactie deltacommissaris Peter Glas op ‘KNMI’23-klimaatscenario’s

Deltacommissaris Peter Glas: “De nieuwe scenario’s laten zien dat op alle fronten actie geboden is willen we veilig en in welvaart in onze delta kunnen blijven leven. De uitstoot van broeikasgassen moet wereldwijd omlaag. Ook als we er mondiaal in slagen de CO2-uitstoot snel te verminderen, zet de klimaatverandering door en moeten we ons aanpassen aan de gevolgen. Hoe meer we de uitstoot beperken, hoe beter ons land ook in de toekomst beschermd kan worden tegen overstromingen en leefbaar blijven voor toekomstige generaties.”

Volgens de deltacommissaris is het cruciaal de aanpak in het Nationaal Deltaprogramma te intensiveren om ons tijdig aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. “Extra inzet is hard nodig. Dat betekent dat de komende decennia meer geld wordt geïnvesteerd voor het versterken van onze dijken en voor onze kustbescherming en extra maatregelen worden genomen om onze zoetwatervoorraden op peil te houden en verzilting tegen te gaan. Dat betekent ook consequent klimaatbestendig bouwen, om wateroverlast te beperken en in de dorpen en steden te zorgen voor verkoeling op hete dagen. De gebeurtenissen in Limburg hebben laten zien dat het weer steeds grilliger wordt en dat we ons moeten voorbereiden op het onverwachte. Het is dus van groot belang te blijven investeren in kennis en bij nieuwe investeringen rekening houden met de ruimte die in de toekomst mogelijk nodig is om ons te beschermen tegen overstromingen.”

Zoetwater
Uit de scenario’s komt naar voren dat het in de zomer minder regent en langdurige droogte vaker zal voorkomen. Hierdoor komt de beschikbaarheid van zoetwater voor ons drinkwater, de natuur, landbouw en industrie onder druk te staan. Peter Glas: “Het is in een waterrijk land als Nederland bijna niet voor te stellen, maar we zullen echt meer moeten doen om te voorkomen dat we in de toekomst te weinig zoetwater hebben. Dit betekent het landgebruik aanpassen, het zoete water beter vasthouden en de watervraag beperken. Ik roep toekomstige kabinetten op om flink op te schakelen met klimaatadaptatie. Het moet sneller en het gaat ook meer geld kosten, dat is het eerlijke verhaal. En het is simpelweg noodzakelijk, de belangen zijn groter dan ooit. De zeespiegel stijgt onverbiddelijk door, de rivierafvoeren worden grilliger en droge jaren gaan vaker voorkomen. Het klimaat wacht niet tot wij er klaar voor zijn, we moeten nu versneld aan de slag!”

13-10-2023