Groepsfoto van net gekleedde mensen
Start programma meer grip op probleemstoffen in bedrijfsafvalwater

De uitvoerende milieutaken van de gemeenten en de provincie zijn ondergebracht bij de omgevingsdiensten. Deze taken betreffen de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van onder meer de lozing van bedrijfsafvalwater. Landelijk, maar ook in Europa is er steeds meer aandacht voor het effect van probleemstoffen in het milieu, zoals PFAS. In maart starten de partijen gezamenlijk met een pilot om meer grip te krijgen op deze stoffen. Daarna volgt een driejarig programma om de controles bij relevante bedrijven te intensiveren.

Voorop lopen
Met deze gezamenlijke bronaanpak lopen de partijen voorop in Nederland. Er is door de overheid vanuit het 'Interbestuurlijk Programma versterking VTH taken' (vergunningverlening, toezicht en handhaving) een subsidie beschikbaar gesteld om de pilot dit jaar op te kunnen starten. 

Problemen aanpakken bij de bron
Lozingen van bedrijven kunnen gevolgen hebben op het zuiveringsproces en op de kwaliteit van het gezuiverde afvalwater uit de rioolwaterzuivering. Het programma richt zich vooral op bedrijven waar een verhoogde kans is op lozing van probleemstoffen. Dit moet zo veel mogelijk voorkomen worden, want bij de rioolwaterzuivering zijn deze stoffen lastig te verwijderen. Deze stoffen vormen een risico voor waterkwaliteit en het behalen van de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Er zijn ook stoffen die van invloed zijn op een goede werking van de riolering en de rioolwaterzuivering zelf. Denk hierbij bijvoorbeeld aan lozing van vetten die kunnen leiden tot verstoppingen.

Collectieve bronaanpak
De betrokken partijen gaan nauwer samenwerken om de grip op de lozingen van probleemstoffen te versterken en bedrijven aan te moedigen door gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag te ontmoedigen. Ook weten bedrijven niet altijd wat er komt kijken bij het zuiveren van het door hen geloosde afvalwater. Het geven van goede informatie zal naar verwachting helpen, naast uiteraard toezicht en handhaving.

"We leveren hiermee een waardevolle bijdrage aan de bronaanpak. Wat bedrijven niet meer in het riool lozen hoeven wij er niet meer uit te halen. En dat is fijn, want de meeste probleemstoffen zijn lastig te verwijderen", vertelt Marjan Leijen, bestuurder Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. "Deze gezamenlijke aanpak op de lozingen heeft tot doel het verbeteren van de waterkwaliteit. Het is bijzonder dat de betrokken partijen hiermee verder kijken dan alleen ieders eigen verantwoordelijkheid en daarmee meer weten te bereiken voor het milieu en de volksgezondheid." Wethouder Wessel Breunesse van gemeente Zaanstad vult aan: "We werken graag mee aan deze opgave. In onze regio bestaan wonen en werken naast elkaar. Dat legt soms druk op de leefbaarheid. Door te werken aan een betere waterkwaliteit, verbetert ook de leefomgeving van onze inwoners."

27-02-2023

Stuurgroep indirecte lozingen