droge grond
langdurige

droogte

Doordat droge zomers steeds vaker voorkomen, neemt de beschikbaarheid van schoon zoetwater in Noord-Holland af. Bij onvoldoende aanvoer van (zoet)water kan de grondwaterstand zakken, verzilting optreden en is de kans groot dat de waterkwaliteit achteruit gaat. De sector die als eerste door droogte wordt getroffen is de landbouw. In tijden van droogte en watertekort groeien gewassen minder goed. En waar zout grondwater naar boven komt zijn bepaalde teelten helemaal niet mogelijk.

lokale
voorbeelden

uitzicht op huis naast water

GEMAAL C.
MANTEL

Het Gemaal C. Mantel in Schardam is het vierde boezemgemaal in het beheergebied van HHNK en het derde op de Schermerboezem. Het gemaal voert water af, maar kan ook water inlaten, waardoor het peilbeheer beter werkt. Het overtollig water wordt opgeslagen in het Markermeer en in droge periodes laat het gemaal dit zoete water in. Dit gemaal kan 2.000 kuub water per minuut wegpompen. Dat is te vergelijken met de inhoud van een olympisch zwembad. Ook vissen kunnen in twee richtingen het gemaal passeren door de grootste visvriendelijke pomp van Nederland.

interessante links

Droogtemonitor

Op deze pagina staat informatie over neerslag en verdamping. Onderaan staan verwijzingen naar aanvullende informatie. In het najaar wordt de potentiele referentiegewasverdamping klein en is dan vrijwel altijd verwaarloosbaar ten opzicht van de hoeveelheid regen.

Achtergrondinformatie droogte

Droogte is één van de thema’s van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie, naast wateroverlast, hitte en  overstroming. De KNMI'14 scenario's(opent in nieuw venster) laten zien dat de neerslagpatronen veranderen.

Watertekort voorkomen

We spreken van watertekort als er minder water is dan we nodig hebben voor landbouw en natuur. Bijvoorbeeld als het lange tijd warm is, het niet regent en de rivieraanvoeren onder bepaalde waarden komen.

Pad tussen gras
ontdek verschillende kennisdossiers